انواع زعفران صادراتی قائنات
به ازای هر کیلو به تومان
سوپرنگین اتویی:کروسین240-275
سوپرنگین صادراتی:کروسین240-275
نگین صادراتی:کروسین230-260
سرگل نگینی صادراتی:کروسین200-230
سرگل صادراتی:کروسین200-230
مثقالی سرگل صادراتی تومان هرمثقال
تولید کننده و تامین کننده انواع زعفران صادراتی
با تآییدیه اداره استاندارد و پلمپ شده